AnnetTeknisk

Du kan ha rett til erstatning for HAVS

Har du arbeid med mye vibrasjoner? Begynt å få litt “likfingre”, kanskje? Les dette. Hånd-Arm-Vibrasjonssyndrom – HAVS – er plagsomt, og gir rett til erstatning. Mange går glipp av den erstatningen og flere andre særrettigheter. Advokat orienterer om rettigheter og muligheter.

Tekst: Advokat Mette Berget Bråthen. Kontakt redaksjonen for tilbakemelding.

Hva er det: Hånd-Arm-Vibrasjonssyndrom, forkortet HAVS. Yrkessykdom forårsaket av utstrakt bruk av vibrerende verktøy. Kjennetegn bl.a. nummenhet og hvite fingre. Artikkelen opplyser om særrettigheter og krav på yrkesskadeerstatning som HAVS kan utløse. Her kan du lese det vi tidligere har skrevet om tilstanden og årsakene bak.

Hvem er det: Artikkelen er skrevet av senioradvokat Mette Berget Bråthen i PersonskadeAdvokat1 AS. Har mange saker med HAVS-rammede håndverkere. Kontakt henne pr epost.

English summary: Hand-Arm vibration syndrome (HAVS), a disorder resulted from prolonged exposure to vibrations. Especially to the hands and forearms, while using vibrating tools. Symptoms are numbness, tingling fingers, white fingers and loss of strength and/or grip. Can be cured in early stages, but only pain-treated in advanced stages.

Craftsmen suffering from HAVS working in Norway has certain rights. Many of them don´t know they are eligable to occupational injury compensation. This article informs on the most important of these rights. Written by Mette Berget Bråthen, senior attorney in the norwegian law firm PersonskadeAdvokat1 AS, who also encourages possible victims to reach out to her for a free evaluation. 

HAVS, eller såkalt Hånd-Arm-Vibrasjonssyndrom, rammer mange arbeidere årlig.

Dette kan bety slutten på arbeidet som håndverker. For de som arbeider med vibrerende verktøy er det viktig å ta forholdsregler for å unngå utviklingen av HAVS. Kunnskap om verktøyenes vibrasjonsverdier er avgjørende, sammen med tilpasning av eksponeringstiden.

Mette Berget Bråthen, senioradvokat i PersonskadeAdvokat1 AS.

En studie utført av STAMI oppgir at rundt  200 000 arbeidstakere er utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det er derfor dessverre mange som hvert år står i fare for å utvikle HAVS.

Vi hos PersonskadeAdvokat1 blir ofte kontaktet av personer som har utviklet HAVS. Veldig mange vet ikke hva de har krav på, og mange går derfor glipp av betydelige erstatningsutbetalinger.

HAVS som yrkessykdom

HAVS som skyldes bruk av vibrerende verktøy godkjennes som yrkessykdom av Nav. Arbeidsgiver skal sende skademeldingsskjema til NAV. Hvis dette glipper hos arbeidsgiver, kan arbeidstaker også sende melding om yrkessykdom.

For å korte ned saksbehandlingstiden hos Nav må alle journaler sendes hit. Saken blir deretter lagt frem for rådgivende lege hos NAV eller det innhentes vurdering fra en samarbeidende spesialist. Vedtak på godkjent yrkessykdom gir flere særfordeler:

  • Ved godkjent yrkessykdom slipper du å dekke egenandeler opp til egenandelstaket.
  • Arbeidsavklaringspenger kan innvilges ved reduksjon av arbeidsevnen ned til 30 prosent. Arbeidsevnen må ellers være nedsatt med minst 50 prosent før det utløser rett til arbeidsavklaringspenger.
  • Godkjent yrkessykdom gir også gunstigere beregningsregler ved arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, og det er også gjort unntak for kravene til forutgående medlemskap i folketrygden.

Menerstatning

Etter at HAVS er godkjent som yrkessykdom kan man også søke om menerstatning fra Nav. Dette er en såkalt ikke-økonomisk erstatningspost. Det betyr at det ikke krever at du har hatt et økonomisk tap for å ha rett til menerstatning. Menerstatning er knyttet opp mot varig medisinsk invaliditetsgrad.

Med medisinsk invaliditet menes den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade eller sykdom erfaringsvis forårsaker. Invaliditetsgraden fastsettes på objektivt grunnlag uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.
Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes etter Sosial- og helsedepartementets invaliditetstabell, og er grunnlaget for utmålingen av menerstatning.

For å ha krav på menerstatning må invaliditetsgraden være minimum 15 prosent.

Varig medisinsk invaliditetsgrad fastsettes av en spesialist. Det er av stor betydning at spesialisten som vurderer dette har tilstrekkelig kunnskap om HAVS, og funksjonsnedsettelsen dette medfører. Hvis ikke kan den varige medisinske invaliditetsgraden settes for lavt.

Omfanget av plagene varierer fra person til person. Det må derfor innhentes spesialisterklæring i hver sak.

Yrkesskadeerstatning

I tillegg til meldingen til Nav bør arbeidsgiver sende skademelding til ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Også her kan arbeidstakeren selv sende skademelding dersom det svikter i arbeidsgivers rutiner.

Yrkesskadeforsikringsselskapet skal dekke påført og fremtidig inntektstap, merutgifter, og hjemmearbeidstap som skyldes HAVS. Det skal også utbetales menerstatning fra forsikringsselskapet i tillegg til menerstatningen fra NAV.

Også fra forsikringsselskapene utbetales det som hovedregel først menerstatning ved en varig medisinsk invaliditetsgrad på 15 prosent eller høyere. Mange arbeidsgivere har tegnet utvidede dekninger som gir rett til erstatning fra 1 prosent.

Dekningen av inntektstap kan få stor betydning for den enkelte. Etter ett år med sykepenger går man over på arbeidsavklaringspenger dersom man ikke er i stand til å gå tilbake til jobb. Arbeidsavklaringspenger utgjør kun 66 prosent av inntektsgrunnlaget, og det økonomiske tapet kan derfor bli betydelig.

Flere opplever også tap allerede i sykepengeperioden fordi overtidsbetaling og andre variable tillegg ikke dekkes. Nav dekker også kun inntekt opp til 6 G (folketrygdens grunnbeløp). Per i dag utgjør dette kr. 599.148,-.

Omskolering og inntektstap

Hvis man har fått påvist HAVS må man som oftest holde seg helt unna vibrerende verktøy for å forhindre forverring av plagene. For mange håndverkere innebærer dette at det blir behov for omskolering og bytte av bransje.

Ved å sikre økonomisk kompensasjon gjennom yrkesskadeforsikringsdekningen blir det mulig å ta fatt på en slik prosess, uten de økonomiske bekymringene dette normalt medfører.

Et praktisk eksempel er at Nav godkjenner teknisk fagskole som omskolering. Vedkommende vil da få arbeidsavklaringspenger i omskoleringsperioden. Det inntektstapet som ikke dekkes gjennom dette kan dermed dekkes av ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap.

Selv om man kommer tilbake i full jobb i et annet yrke kan man fortsatt ha et fremtidig inntektstap. Kanskje har ikke den nye jobben like gode lønnsvilkår, eller muligheter for overtid. Dette skal også kompenseres fra forsikringsselskapet. Dette er imidlertid et område der mange går glipp av utbetalinger, fordi man er fornøyd med å være tilbake i jobb.

Uførepensjon

For noen er plagene så store at de ikke er forenelige med noen form for jobb. Nav vil da innvilge uførepensjon, og vedkommende vil få et økonomisk tap helt frem til pensjonsalder.

Ved yrkessykdomssaker er erstatning for fremtidig inntektstap standardisert, og omtales som grunnerstatning. Grunnerstatning skal utbetales fra ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Yrkesskadeforsikringen dekker også nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand.

Regelverket kan være komplisert å navigere i. Jeg oppfordrer derfor alle til å ta kontakt med oss hos Personskadeadvokat1 for en gratis vurdering.

Jørn Søderholm

Journalist, fotograf og redaktør. Spesialfelt: Bygg, anlegg, praktisk og teknisk journalistikk. Tips eller forslag? Ta kontakt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button

Adblock!

Bruker du en adblocker? Slå den av, så får du lese videre. (Vi tjener penger på annonser, så du skal slippe å betale for innholdet.) Using an adblocker? Turn it off, then you can read. (Yes, we have income from ads, so you won´t have to pay for the content)